Zbor članov 2015

17.junij.2015,
Upravni odbor kluba ŠD NK Hermes Ljubljana sklicuje ZBOR ČLANOV, ki bo 23.6.2015 ob 18.00 uri na balinišču na Žaku.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev zbora članov
2. Izvolitev organov zbora članov (predsednik, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar, in overitelj zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti
3. Obravnava letnega poročila 2014
4. Podelitev razrešenice organov kluba (predsednik, člani nadzornega odbora)
5. Izvolitev organov kluba (član OU, član disciplinske komisije)
6. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je na njem udeležena več kot polovica članov z glasovalno pravico. Glasovalno pravico imajo vsi člani, ki so na dan vpisani v Imenik članstva. Glasovalno pravico uresničujejo člani osebno, razen članov, ki so mlajši od 15 let, za katere glasovalno pravico izvršujejo njihovi zastopniki. 

Če zbor članov ob sklicnem času ne bo sklepčen, se začetek zasedanja prestavi za pol ure. Takrat je zbor članov sklepčen ne glede na udeležbo.

Člane kluba vabimo, da se zbora udeležijo v čim večjem številu.


Upravni odbor ŠD NK Hermes Ljubljana